Voda a kanalizace

Kanalizací se rozumí soubor staveb a zařízení, zahrnující kanalizační stoky a objekty, včetně čistíren odpadních vod a také stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Kanalizaci rozeznáváme venkovní a vnitřní. Venkovní kanalizaci tvoří soustava stokových sítí pro veřejnost a kanalizačních přípojek. Vnitřní kanalizace je kanalizací ve vlastnictví vlastníka nemovitosti. Odvod dešťové vody z budov ale také i z pozemků musí být provedeno tak, aby nedošlo k zaplavení. Dešťovou a splaškovou vodu je nutné odvádět do ležatého potrubí, které je od sebe odděleno. Kanalizační potrubí dělíme na svodné potrubí odpadní vody, odpadní potrubí dešťové vody, sběrné potrubí, přípojky, potrubí větrací, nehořlavé a těžko zápalné. Trubním materiálem je kamenina, beton, litina, PVC, tvrzený PE, PP, litina bez příruby a také olověná trubka. Nejvíce se používá potrubí vyráběné z PVC materiálu. Svodným potrubím se rozumí spojení poslední odbočky kanalizace, která je umístěná v zemi při základech stavby až po připojení na kanalizační přípojku. Potrubí kanalizace je tvořeno mnoha různými díly, jednotlivé díly s hrdlem, přírubou a odbočkami, koleny, odskoky, tvarovky, oblouky, rozbočky, křížové T kusy, redukce, zátky, víčka, slepé příruby a také zápachové uzávěry.

Venkovní kanalizace

Kanalizační potrubí z PVC je vhodné pro odvedení splaškových a dešťových vod, bývá většinou uloženo v zemi. Materiál pro výstavbu všech inženýrských sítí. Venkovní kanalizační systém obsahuje roury a tvarovky, které jsou vyrobené z tvrdého PVC, oranžové barvy. Kanalizační potrubí je uloženo v zemi tak, aby bylo chráněno vnějším mechanickým poškozením. Potrubí má velmi dobrou chemickou i mechanickou odolnost. Všechny prvky jsou lehké, dobře se s nimi pracuje a mají dobré fyzikálněchemické vlastnosti.